Takemusu Aikido Salisbury

Principle Links

Takemsu Aikido Salisbury (Facebook).

Aikido San Leanadro

UKA

British Aikido Board

California Aikido Association

Traditional Aikido UK


UK Links

Takemsu Aikido Frimely (Facebook)

Aikido of Caerphilly

Three Rivers Aikido

Martial Mates

Matthew Hill

 

 

USA

Aikido

Aikido of Berkeley

Hikari Dojo

Sunset Cliffs Aikido

Yellow Springs Aikido


International

AIKIKAI FOUNDATION Japan

Hitohiro Saito Sensei's - Iwama Shinshin Aiki Shurenkai Japan

Takemusu Iwama Aikido Europe

Aikido Iwama Ryu - France

Takemusu Aikido Canterbury New Zealand

Riai Aikido Dojo - Sweden

Aikido Dojo Gamlestaden - Sweden

 

 

 

 

 

©2006 Takemusu Aikido Salisbury